Direcţii strategice ale AŞM

Republica Moldova

PARLAMENTUL

HOTĂRÎRE Nr. 150
din 14.06.2013

cu privire la aprobarea direcţiilor strategice ale activităţii
din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2013–2020

Publicat : 05.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 141-144 art Nr : 445 Data intrarii in vigoare : 14.06.2013

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. – Se aprobă direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2013–2020:

1. Materiale, tehnologii şi produse inovative.
2. Eficienţă energetică şi valorificare a surselor regenerabile de energie.
3. Sănătate şi biomedicină.
4. Biotehnologie.
5. Patrimoniu naţional şi dezvoltare a societăţii.

Art. 2. – Priorităţile de cercetare-dezvoltare din cadrul direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării se stabilesc în Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, încheiat în baza prevederilor art. 29, 72 şi 73 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare.

Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                     Igor CORMAN

Nr. 150. Chişinău, 14 iunie 2013.