Admitere


Concurs pentru admiterea la studii prin doctorat şi postdoctorat (cu finanţare de la buget şi în bază de contract), pentru anul de studii 2014-2015

Aviz

Academia de Ştiinţe a Moldovei
anunţă concurs pentru admiterea la studii prin doctorat şi postdoctorat
(cu finanţare de la buget şi în bază de contract), pentru anul de studii 2014-2015

Admiterea se va efectua conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.173 din 18 februarie 2008 şi a Planului de admitere la studii prin doctorat şi postdoctorat pentru anul de studii 2014-2015 (anexa 1 şi anexa 2), inclus în Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014.

Actele necesare pentru admitere:

 • diploma de studii superioare: de licenţă, masterat, rezidenţiat, secundariat clinic şi foaia matricolă la ea (copia şi originalul). Pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
 • la concursul de admitere pot participa candidaţii cu media generală de studii nu mai mică de 8,0 şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 9,0;
 • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie), cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
 • extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului ştiinţific al facultăţii/ instituţiei prin care se confirmă recomandarea candidatului la studii prin doctorat sau recomandările a doi specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • extras din carnetul de muncă, în cazul cînd candidatul este angajat în cîmpul muncii;
 • 3 fotografii 3x4.

La studii prin doctorat cu frecvenţă redusă, pot candida numai persoane care activează în instituţii de învăţămînt sau instituţii din sfera ştiinţei şi inovării.

 • Cetăţenii altor state şi apatrizii se înscriu la studii în bază de contract contra plată.
 • Candidaţii la doctorat susţin 2 examene: la specialitate şi la una din limbile moderne.
 • Cererile de admitere la concurs se depun în perioada 4 - 25 septembrie 2014. Candidaţii la studii prin doctorat şi postdoctorat în instituţiile subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei depun actele de admitere la concurs în perioada 15 – 25 septembrie 2014, în incinta Universităţii AŞM, pe adresa str. Academiei 3/2, et.1, bir.10, tel: 72 71 40.
 • Examenele de admitere se vor desfăşura în perioada 1-15 octombrie 2014.
 • Candidaţii la studii prin doctorat şi postdoctorat în instituţiile subordonate ministerelor depun cereri de admitere la concurs în instituţiile respective.

Admiterea se va efectua, strict, în conformitate cu locurile prevăzute de plan, în baza Hotărîrii de Guvern.

Studiile încep la 1 noiembrie.

Notă. Candidaţii la postdoctorat depun suplimentar:

 • copia Diplomei de doctor în ştiinţe;
 • lista lucrărilor publicate după susţinerea tezei de doctor;
 • certificat despre salariul mediu pentru ultimul an de activitate, primit pînă la înscrierea la postdoctorat.