Admitere


Concurs pentru admiterea la doctorat şi postdoctorat pentru anul de studii 2009-2010

Academia de Ştiinţe a Moldovei anunţă concurs pentru
admiterea la doctorat şi postdoctorat pentru anul de studii 2009– 2010
(cu finanţare bugetară şi în bază de contract),
conform specialităţilor din Planul de admitere, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 22.01.09

Înmatricularea la studii prin doctorat şi postdoctorat în instituţiile cu activitate de doctorat se va efectua în lunile septembrie – octombrie, conform Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.173 din 18.02.08

Înmatricularea La concurs au dreptul să participe candidaţii cu media pe anii de studii nu mai mică de 8,0 şi cu nota la specialitate de cel puţin 9.

Actele necesare pentru admitere:

  • diploma de studii superioare ( de licenţă, masterat, rezidenţiat, secundariat clinic) şi foaia matricolă la ea (copia legalizată şi originalul);
  • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie), cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum ce 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
  • extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului ştiinţific al facultăţii / instituţiei prin care se confirmă recomandarea candidatului la studii prin doctorat sau recomandaţiile a doi specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
  • curriculum vitae;
  • copia buletinului de identitate ;
  • extras legalizat din carnetul de muncă;
  • 3 fotografii 3/4

La studii prin doctorat cu frecvenţa redusă pot candida numai persoanele care activează în instituţii de învăţământ sau instituţii din sfera ştiinţei şi inovării.

Cetăţenii altor state şi apatrizii se înscriu la studii în bază de contract contra plată.

Candidaţii la doctorat susţin 2 examene: la specialitate şi la una din limbile moderne.

Candidaţii la studii prin doctorat şi postdoctorat în instituţiile subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei depun cererile de admitere la concurs în perioada 7 – 21 septembrie 2009 pe adresa: str. Academiei 3, bir 332, 331, et.3

Relaţii la tel. 72-71-40; 72-84-09.

Examenele de admitere în instituţiile AŞM se vor desfăşura în perioada 1 – 15 octombrie 2009.

Candidaţii la studii prin doctorat şi postdoctorat în alte instituţii, decît cele subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei, depun cererile de admitere la concurs în instituţiile respective.

Planul de admitere