Конкурсы и гранты


Se anunță concursul propunerilor de proiecte din cadrul următoarelor programe de stat:

 

1) ”Medicina de precizie în prevenirea, diagnosticul şi tratamentul patologiilor” coordonator, dr. Stratan Valentina;

2) ”Medicamente noi autohtone în optimizarea tratamentului respectiv” coordonator, dr.hab. Ghicavîi Victor;

3) ”Securitatea și siguranța alimentara în perioada de tranziție demografica” coordonator, dr.hab. Sturza Rodica;

4) ”Valorificarea potențialului culturii tradiționale în dezvoltarea Republicii Moldova” coordonator, dr.hab. Ghilaş Victor;

5) ”Dezvoltarea e-Infrastructurii de date din sfera cercetării, dezvoltării şi inovării din R.M.” coordonator, dr.hab. Cojocaru Svetlana.

1. Scopul concursului.

Soluționarea problemelor stringente ale țării și promovarea politicii de stat în sfera științei și inovării prin cercetare.

2. Obiective urmărite:

- Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice.
- Creșterea capacității de participare în Programul Cadru H2020, creșterea competitivității internaţionale a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării.
- Extinderea şi menţinerea accesului comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova la resursele de documentare on-line şi reţelele de profil.
- Integrarea în rețelele regionale și internaționale de infrastructură științifică.

3. Condiţii de participare:

- Participantul la concurs poate fi organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării acreditată în domeniul cercetării din Republica Moldova (organizaţie-executor) reprezentată de autorul propunerii de proiect.
- Una și aceiași organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării este în drept să depună o singură propunere de proiect în cadrul concursului.
- În funcţia de autor al propunerii de proiect (director) pot fi desemnate doar persoane titulare ale organizaţiei-executor, care deţin grad ştiinţific de doctor sau doctor habilitat.
- Propunerea de proiect înscrie cel puțin una din prioritățile strategice în dezvoltarea social-politică a Republicii Moldova și include probleme actuale ale științei și inovării.
- Propunerea de proiect va prezenta clar şi explicit rezultatele preconizate, va conține date privind acte de politici ale țării cu se conformează activitățile de cercetare și descrie colaborarea națională și internațională, inclusiv posibilitatea elaborării și depunerii propunerilor de proiecte internaționale și fortificarea colaborării în spațiul european de cercetare.
- Este interzisă depunerea de propuneri de proiecte care descriu activităţi anterior finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine.
- Una şi aceeaşi persoană nu poate participa în calitate de autor al conceptului (director) în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului. Angajaţii ACD nu pot participa în calitate de directori/executori în proiectele monitorizate/expertizate.
- Cota-parte a tinerilor cercetători (până la 35 ani) va constitui cel puțin 30% din echipa de realizare a proiectului.
- Baza tehnico-materială a unității (ex: laborator/centru) în care se vor efectua cercetările va corespunde cerinţelor privind pregătirea cadrelor ştiinţifice la nivel contemporan;
- Prioritate se va acorda proiectelor ce vor prevedea cofinanțarea și antrenarea în activități a unui spectru larg de organizații acreditate în sfera științei și inovării;
- Organizațiile din sfera științei și inovării, membrii de profil ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei vor cofinanța 20% din valoarea totală a proiectului, iar membrii afiliaţi ai cofinanţeze 60% din valoarea totală a proiectului.
- Termenul de realizare nu va depăşi 2 ani.
- Se va exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii în sine după depunerea dosarului la concurs.
- Propunerile de proiect care nu vor respecta condițiile concursului vor fi eliminate din concurs.

4. Buget.

Finanţarea proiectelor din cadrul programelor de stat se efectuează pe baza competiţiei între proiectele organizaţiilor acreditate în sfera ştiinţei şi inovării. Finanţarea de la bugetul de stat pentru un proiect este de până la 200 mii lei/anual.
Cofinanţarea urmează a fi garantată prin scrisorile de garanție ale organizaţiilor executor și argumentată prin calcule care explică mijloacele financiare atribuite din surse proprii în cazul acceptării proiectului spre finanţare. Cofinanțarea nu poate fi asigurată din contul surselor alocate de la bugetul de stat.


5. Depunerea, evaluarea şi aprobarea rezultatelor concursului

Modul de depunere a propunerilor de proiecte:
a) Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect se completează on-line în limba română pe site-ul www. acd.asm.md la rubrica ”Înregistrează propunerea”.
b) Formularul-tip a propunerii de proiect urmează a fi extras din sistemul on-line (www.acd.asm.md) imprimat, semnat şi ştampilat de conducătorul organizației, directorul de proiect și contabilul șef pentru a fi prezentat pe suport de hârtie la I.P. Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, biroul 336, tel.022-27-27-58; 022 27-05-92.
Organizarea evaluării științifice a propunerilor de proiecte:
a) Propunerile de proiecte vor fi transmise spre evaluare conform legislației în vigoare:
- Hotarârea CSȘDT AȘM nr. 108 din 30.04.2015 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de expertiză a proiectelor din sfera știintei și inovării și documentele aferente;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre Guvernul şi Academia de Știinţe a Moldovei pentru anul 2016;
- Hotărîrea Guvernului nr. 809 din 29.10.2015 cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre Guvernul şi Academia de Știinţe a Moldovei pentru anul 2015;
- Acord de colaborare dintre IP ACD şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării din România.
b) Instrumentul principal de lucru în evaluarea propunerilor de proiecte de cercetări științifice este fișa de evaluare specifică acestui concurs. Fişele de evaluare conţin criteriile de evaluare care reflectă priorităţile stabilite pentru apelul în cauză. Consultarea formelor fișelor de evaluare este recomandată insistent tuturor participanților înainte de prezentarea propunerilor de proiecte pe pagina web www.acd.asm.md la rubrica ”Procesul de expertiză”. Evaluările experților independenți vor fi examinate la ședința membrilor Colegiului ACD și supuse aprobării.
c) Lista propunerilor de proiecte şi punctajul obţinut de fiecare propunere de proiect, în ordinea descrescătoare a valorii punctajului, va fi publicată pe site-ul www.acd.asm.md.
d) Pentru aprobarea rezultatelor concursului vor avea prioritate propunerile de proiect cu cofinanțare și care au drept scop iniţierea și fortificarea colaborării în regiune şi în spaţiul european de cercetare. Pentru examinarea și aprobarea rezultatelor concursului, I.P. Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare înaintează propunerile de proiecte care acumulează punctajul final în urma evaluării (cu un punctaj nu mai mic de punctajul de trecere prevăzut în fișa de evaluare, în ordine descrescătoare per direcție strategică) Academiei de Științe a Moldovei. Informația cu privire la aprobarea finanțării și inițierea încheierii contractului de finanțare și executare a proiectului de cercetări științifice va fi publicată pe site-ul www.acd.asm.md.


6. Rezultatele competiţiei și validarea programului de stat


a) În temeiul expertizei, Academia de Științe a Moldovei aprobă proiectele care vor fi incluse în programul de stat, iar coordonatorul de program instituie consiliul ştiinţific al acestuia. Componenţa consiliului ştiinţific se examinează de Agenţia pentru Cercetare şi Dezvoltare şi se propune pentru aprobare Academiei de Științe a Moldovei.
b) Consiliul ştiinţific este constituit din preşedinte – coordonatorul programului de stat, secretarul ştiinţific, directorii de proiecte din cadrul programului respectiv, din reprezentanţi ai ministerelor de resort şi reprezentanţi ai societăţii civile.
c) Consiliul ştiinţific, în temeiul propunerii, stabileşte structura şi elaborează paşaportul programului de stat, monitorizează realizarea proiectelor din cadrul programului, evaluează rezultatele cercetărilor efectuate. Paşaportul programului se prezintă la Agenţia pentru Cercetare şi Dezvoltare în termen de o lună de la data aprobării proiectelor.
d) Pentru negociere, în vederea semnării contractului, vor fi invitați doar primii clasaţi în această ierarhie, conform resurselor financiare disponibile. Directorul proiectului câştigător va elabora contractul de finanţare (conform contractului tip).
e) În cazul în care această negociere eşuează, se va relua procedura de selecţie sau invalida programul de stat.

7. Calendarul competiţiei/concursului

Activitatea  Termeni limită
Lansarea apelului  05.05.2017
Termenul limită pentru înaintarea propunerilor de proiect  29.05.2017
Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea participării la apel  31.05.2017
Evaluarea propunerilor de proiect eligibile  31.05 - 23.06.2017
Publicarea rezultatelor expertizei  26.06.2017
Contestarea rezultatelor 26.06.2017– 29.06.2017
Publicarea listei proiectelor aprobate pentru finanțare prin hotărârea CSȘDT După aprobarea Hotărârii CSȘDT