Конференции и семинары

Manifestările în domeniul energeticii şi-au încheiat lucrările

2007-05-11
imagine

Secretariatul Cartei Energetice, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Secţia de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti a A.Ş.M., Institutul de Energetică al A.Ş.M., Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Prezidiul Asociaţiei Tehnico-ştiinţifice a R.M., Uniunea Energeticienilor din Moldova au organizat între 10-11 mai curent Seminarul internaţional „Colaborarea în domeniul elaborării tehnologiilor bioenergetice” şi Reuniunea în deplasare a Grupului Secretariatului Cartea Energetică privind domeniul comerţului şi tranzitului.
În prima zi de lucru, la 10 mai 2007, în sediul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şi-a ţinut lucrările Seminarul internaţional cu tema “Colaborarea în domeniul elaborării tehnologiilor bioenergetice”. A doua zi, la 11 mai, tot la Academie, a avut loc reuniunea în deplasare a Grupului Secretariatului Cartei Energetice privind domeniul comerţului şi tranzitului.

În cuvîntul său de deschidere a Seminarului internaţional acad. Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a specificat că problema valorificării surselor regenerabile de energie (SRE) constituie o prioritate în cercetare în cadrul A.Ş.M. Semnificaţia acestor surse rezidă în asigurarea durabilă a dezvoltării ţării, cît şi în caracterul complex al acestei probleme. Practica internaţională a valorificării resurselor regenerabile indică la necesitatea unui suport ştiinţific a activităţilor din acest domeniu. Fără de un suport ştiinţific, bazat pe cercetări ce ţin cont de condiţiile locale, particularităţile regionale, a reiterat preşedintele A.Ş.M., este imposibilă valorificarea eficientă a surselor alternative de energie.
Ca mecanism eficient de promovare a ideilor şi activităţilor în domeniul surselor regenerabile de energie se prezintă astăzi la noi, în ţară, Consiliul coordonator privind utilizarea SRE în RM, a informat asistenţa în continuare acad. Gheorghe Duca. Activitatea acestei structuri pe parcursul unui an a condus la consolidarea potenţialului uman şi tehnologic în acest domeniu, la instituirea Agenţiei pentru inovare şi transfer tehnologic, care a format un portofoliu de oferte cu un potenţial de investiţii de circa 100 mln. USD. E îmbucurător interesul sectorului privat autohton faţă de dezvoltarea bioenergeticii (bioetanol, biodisel), investiţiile cărora se estimează la zeci de milioane dolari. Avansarea în problema valorificării resurselor regenerabile ne-ar permite încadrarea în spaţiul european al cercetării, atragerea tehnologiilor performante de conversie a energiei surselor regenerabile.

Prezent la această manifestare dl Vladimir Antosii, ministrul industriei şi infrastructurii al RM, s-a adresat, de asemenea, cu un cuvînt de salut către participanţii la Seminarul internaţional, exprimînu-şi încrederea în succesul şi eficienţa acestei manifestări ştiinţifice, precum şi a Reuniunii în deplasare a Grupului Secretariatului Cartea Energetică privind domeniul comerţului şi tranzitului, care se vor reflecta prin noi valenţe şi în sectorul energetic al ţării noastre.

În cadrul discuţiilor s-a acordat o atenţie deosebită colaborării internaţionale în domeniul energeticii şi bioenergeticii, susţinute şi moderate de organizatorii manifestării: V.A. Kalmykov, adjunctul preşedintelui Grupului Secretariatului Cartea Energetică privind domeniul comerţului şi tranzitului, R. Dickel, directorul pentru problemele de comerţ, tranzit şi relaţii cu ţările în curs de dezvoltare, A.A. Konoplyanik, secretar general adjunct al Secretariatului Cartea Energetică.

O altă problemă actuală, abordată la aceste dezbateri de specialiştii din 50 de state, o constituie accesul liber la sursele energetice disponibile ale tuturor ţărilor, ceea ce poate contribui la asigurarea dezvoltării durabile a statelor. Acest principiu şi constituie esenţa Cartei Energetice, semnată, ratificată şi de către Republica Moldova. Asigurarea cu energie reprezintă o problemă complexă şi include atît dezvoltarea energeticii tradiţionale, dar pe noi principii şi tehnologii energoeficiente, cît şi includerea în balanţa energetică a surselor regenerabile de energie. Intensitatea energetică a surselor de energie regenerabile condiţionează multe probleme, soluţionarea cărora necesită o colaborare internaţională a ştiinţei şi a sectorului real al economiei. Schimbul de informaţii, generalizarea şi adaptarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în domeniul valorificării potenţialului energetic al surselor regenerabile de energie se prezintă astăzi ca un mecanism eficient de atingere a obiectivului de majorare a cotei acestor surse în bilanţul energetic al ţărilor dezvoltate, precum şi a celor în curs de dezvoltare.

La Seminarul internaţional „Colaborarea în domeniul elaborării tehnologiilor bioenergetice” şi Reuniunea în deplasare a Grupului Secretariatului Cartea Energetică privind domeniul comerţului şi tranzitului au fost elucidate, de asemenea, aspecte de dirijare şi politică în domeniul energeticii ce pot asigura condiţii favorabile de dezvoltare şi valorificare extinsă a resurselor bioenergetice, inclusiv problema barierelor şi sistemelor de stimulente, măsurile ce se referă la capitolul politica la nivel naţional, regional şi local privind asigurarea condiţiilor favorabile de dezvoltare a bioenergeticii, dotaţiile şi impozitele, comercializarea produselor bioenergetice, tema standardizării şi protecţiei proprietăţii intelectuale etc.

Colaborarea în domeniul tehnologiilor bioenergetice îşi propune drept scop major dezvoltarea bioenergeticii pentru asigurarea cu energie a tuturor ţărilor, membre ale Cartei Energetice. Este semnificativă cooperarea în acest domeniu a organizaţiilor nonguvernamentale, oamenilor de afaceri şi a diverselor asociaţii.

Manifestările nominalizate au o prestanţă semnificativă în promovarea politicii de asigurare a securităţii energetice, dezvoltare a ştiinţei naţionale, inclusiv în domeniul bioenergeticii.

Serviciul de presă al A.Ş.M.