Serviciul audit intern


ȚAPIȘ Valentina(+373 22) 54 43 93Sef sectie
COJUCARI Vitalie(+373 22) 54 43 93Specialist principal

 Funcţiile principale ale Serviciului Audit Intern:

Misiunea Serviciului  Audit Intern este de a acorda consultanţă şi asigurări obiective privind eficacitatea sistemului de management financiar şi control prin realizarea activităţii obiective şi independente cu oferirea serviciilor de asigurare şi consultanţă pentru a îmbunătăţi operaţiunile AŞM şi entităţilor din subordine.
 
Rolul auditului intern este de a asista managementul AŞM  în evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor, controlului şi managementului riscurilor, menite să asigure atingerea obiectivelor instituţiei şi gestionarea adecvată a riscurilor, prin evaluarea eficacităţii sistemului de management financiar şi control cu oferirea recomandărilor pentru îmbunătăţirea lui.
 
Întru realizarea misiunii Serviciului  Audit Intern, auditorii interni,  au acces la toate activităţile AŞM/instituţiilor din subordine  pentru a evalua dacă sistemul de management financiar şi control este adecvat şi funcţionează într-un mod care asigură:
 
a.realizarea obiectivelor AŞM;
b.identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul corespunzător al riscurilor;
c.interacţiunea adecvată cu/între subdiviziunile AŞM;
d.corectitudinea, siguranţa şi oportunitatea informaţiilor;
e.conformitatea activităţii angajaţilor cu politicile, procedurile, regulamentele AŞM  şi indicaţiile conducerii;
f.economisirea, eficienţa şi siguranţa resurselor;
g.realizarea programelor, planurilor şi obiectivelor AŞM;
h.perfecţionarea sistemului de management financiar şi control;
i.aplicarea adecvată a cadrului legal.
 
Cadrul normativ ce reglementează activitatea Serviciului  Audit Intern 
 
· Regulamentul intern:  Carta de audit intern a Serviciului Audit Intern
· Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern
·Standardele Naţionale de Audit Intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.189 din 05.11.2015.
·Codul etic al auditorului intern şi Carta de audit intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 74 din 10.06.2014
·Ordinul MF nr. 105 din 15.07.2013 "Privind aprobarea normelor metodologice de audit intern în sectorul public"
·Ordinul MF nr. 113 din 15.09.2011 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public"
·Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.100 din 29.08.2012
 

 Raport privind activitatea de audit intern în anul 2015